De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (“OVV”) heeft op 18 oktober 2018 een rapport uitgebracht naar aanleiding van het instorten van een nog in gebruik te nemen parkeergarage op Eindhoven Airport. De OVV is dit onderzoek gestart omdat het verbaasde dat deze geheel nieuwe parkeergarage ogenschijnlijk uit het niets leek in te storten.

De OVV heeft in het verleden meerdere onderzoeken uitgevoerd naar aanleiding van incidenten in de bouw en trekt in het nieuwe rapport nu de conclusie dat er door de bouwsector onvoldoende lessen uit eerdere incidenten zijn getrokken. Hiermee ziet het rapport van de OVV niet zozeer (alleen) op de ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport maar meer op de veiligheid in de bouwsector als geheel.

En deze laat naar het oordeel van de OVV in grote mate te wensen over. Dit baart de OVV grote zorgen nu de vangnetfunctie van publiek toezicht steeds meer wegvalt als gevolg van de plannen om te komen tot privatisering van het bouwtoezicht. De huidige bouwsector lijkt hier niet klaar voor te zijn.

Een verantwoordelijke voor ontwerp

De OVV pleit in het rapport nadrukkelijk voor een verantwoordelijke partij voor het definitieve bouwontwerp. Dit kan een opdrachtgever of een opdrachtnemer zijn, van belang acht de OVV dat er een (eind)verantwoordelijke wordt aangewezen. Dit gezien het grote aantal partijen betrokken bij bouwprocessen en het in het rapport geconstateerde gebrek aan aandacht voor constructieve veiligheid. Met het aanwijzen van een verantwoordelijke partij zou meer aandacht voor veiligheid gecreëerd moeten worden.

Aanbestedingen

De OVV wijst bovendien nadrukkelijk op de gevaren van aanbestedingsprocessen in hun huidige vorm. Deze zijn naar het oordeel van de OVV op dit moment vaak teveel gericht op de (laagste) prijs, en moet er in dit proces meer aandacht komen voor het aspect van veiligheid.

Heeft u te maken met een incident in de bouw of met een arbeidsongeval? Neemt u gerust contact met ons op.