In Wwft-land volgen de wijzigingen elkaar in rap tempo op. Nu ligt het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn (EU) 2018/843 voor, die de net in werking getreden vierde anti-witwasrichtlijn alweer op een aantal punten wijzigt. De belangrijkste wijzigingen op een rij.

Aanbieders van cryptocurrency

Tot op heden vielen aanbieders van virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, buiten het bereik van de Wwft. Virtuele valuta gaan gepaard gaan met een hoge mate van anonimiteit en maken het mogelijk om anoniem transacties uit te voeren. Gezien de doelstellingen van de Wwft is het wenselijk dat deze aanbieders onder de Wwft vallen. Deze aanbieders zullen met inwerkingtreding van de wijzigingen onder andere een clientenonderzoek moeten verrichten en ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland moeten melden. Op deze wijze wil de richtlijn anonimiteit die is verbonden aan transacties in virtuele valuta en het verhullen van dergelijke transacties, zoveel mogelijk tegengaan. 

Gebruik anonieme prepaidkaarten

De Memorie van Toelichting bij het voorstel stelt dat is gebleken dat anonieme prepaidkaarten gemakkelijk gebruikt kunnen worden voor terrorismefinanciering. Daarom worden de bestedingslimieten en de maximale bedragen van deze kaarten verlaagd. Ook zullen regels worden gesteld voor de acceptatie van deze prepaidkaarten die zijn uitgegeven in een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is.

Uitbreiding reikwijdtekunstsector en makelaars

De reikwijdte ten aanzien van de kunstsector zal worden uitgebreid. Ook de opslag van kunst en girale betalingen vanaf EUR 10.000 zullen onder de Wwft komen te vallen. Ten aanzien van makelaars geldt dat zij nu ook onder de Wwft worden gebracht bij verhuur van onroerend goed met een maandprijs van EUR 10.000 of meer.

Centraal UBO-register

Uit de te implementeren richtlijn volgt ook dat de lidstaten een centraal register dienen in te richten met informatie over de Ultimate Beneficial Owner van vennootschappen, en andere juridische constructies, alsmede van trusts en soortgelijke juridische constructies. Omdat de implementatie hiervan ICT-aspecten bevat, wordt dit in een apart voorstel behandeld. 

Wijzigingen

De Wwft blijft volop in beweging en wijzigingen volgen elkaar snel op. Valt u onder de Wwft, dan is het zaak op de voet te volgen wat er voor u verandert. Immers, het toezicht wordt strikt uitgeoefend. Heeft u vragen over de Wwft of wilt u door ons nader geïnformeerd worden? Aarzel dan niet contact op te nemen.